top of page

Privacy

Privacy Notification

1. Algemene informatie

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door HD Constructions BVBA. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze Privacy Notification vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen:

Naam: Hecq Dominique

Adres: Brokelaerestraat 17, 9600 Ronse

E-mail: info@hdconstructions.be – Tel: 0032 55 21 90 57.

U kan ook steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via commission@privacycommission.be

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.

Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met HD Constructions BVBA;

Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden;

Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening;

HD Constructions BVBA en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan.

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en Hd Constructions BVBA, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

– Persoonlijke- en identificatiegegevens:

o Vb. Naam, Voornaam, Adres, titel, vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), identificatiegegevens toegekend door verantwoordelijke, geslacht, taal

– Financiële identificatiegegevens:

o Vb. Rekeningnummers, bedrijfsgegevens (adres, telefoon), btw-nummer en ondernemingsnummer

– Elektronische identificatiegegevens:

o Vb. E-mail adres

– Beroepsmatige identificatiegegevens:

o Vb. Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Hd Constructions BVBA (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb. Naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

2.2. Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Hd Constructions BVBA, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

– Klantenadministratie/klantenbeheer

– Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer

– Boekhoudkundige verwerkingen

– Beheer van geschillen en bestrijding fraude

– Uitvoering van overeenkomsten

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Hd Constructions BVBA (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), gebruiken wij mogelijk uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

2.3. Duur van de verwerking

Hd Constructions BVBA bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

3. Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

– Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van Hd Constructions BVBA (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.);

– Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

4. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

– Recht op inzage en kopie van de gegevens

– Recht op het corrigeren van die gegevens

– Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)

– Recht op beperking van de verwerking

– Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking (info@hdconstructions.be) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wij nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.

6. Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking (info@hdconstructions.be) of met de Gegevensbeschermingsautoriteit

(commission@privacycommission.be).

7. Slotbepaling

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.

HD Constructions BVBA

Brokelaerestraat 17

9600 Ronse

Tel: +32 55 21 90 57

BTW: BE 0476 944 545

Notification de Confidentialité

1. Renseignements généraux

Dans le cadre de la nouvelle législation européenne, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous informons de notre politique en matière de traitement de vos données à caractère personnel.

Vos données à caractère personnel peuvent être traitées par HD Constructions SPRL. Nous traiterons toujours vos données à caractère personnel avec le plus grand soin. Plus loin dans cette notification de confidentialité, vous trouverez les informations concernant le traitement de vos données à caractère personnel.

Si vous avez des questions ou des remarques concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter notre responsable du traitement :

Nom: Hecq Dominique

Adresse: Rue Brokelaere 17, 9600 Renaix

Email: info@hdconstructions.be – Tel: +32 55 21 90 57

Vous pouvez également contacter à tout moment l’autorité de protection des données via commission@privacycommission.be

2. Traitement des données à caractère personnel

Il est possible que nous traitions certaines de vos données à caractère personnel.

Ceci est toujours fait dans le contexte de votre relation avec HD Constructions SPRL.

Nous nous limitons aux données strictement nécessaires pour fournir un bon service.

Il est possible que nous partagions vos données avec des tiers. Cela se fait toujours dans le contexte de nos services.

HD Constructions SPRL et d’éventuels tiers traiteront vos données à caractère personnel de manière confidentielle et avec le plus grand soin.

2.1. Quelles données à caractère personnel sont traitées:

Dans le cadre de la relation entre vous et HD Constructions SPRL, les données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées:

Données d’identification personnelle:

o Par exemple nom, prénom, adresse, titre, adresses précédentes, numéros de téléphone (privé, travail), données d’identification attribuées par le responsable, sexe, langue

· Données d’identification financière:

o Par exemple numéros de compte, données de l’entreprise (adresse, téléphone), numéro de TVA, numéro d’entreprise

· Données d’identification électronique:

o Par exemple adresse électronique (email)

· Données d’identification professionnelle:

o Par exemple activité professionnelle, emploi actuel, fonction

Si vous êtes un collaborateur d’une organisation ou d’une entreprise qui a une relation contractuelle avec HD Constructions SPRL (par ex. fournisseur, client, donneur d’ordre, ….), nous pouvons utiliser vos données professionnelles (par ex. adresse email professionnelle, numéro de téléphone professionnel,….) et vos données à caractère personnel (par ex. nom, prénom,….) dans le cadre de l’exécution de cette relation contractuelle.

2.2 Finalité du traitement

Dans le cadre de la relation entre vous et HD Constructions SPRL, les données à caractère personnel peuvent être traitées aux fins suivantes:

· – Administration de la clientèle/Gestion de la clientèle

· – Administration des fournisseurs/gestion des fournisseurs

· – Opérations comptables

· – Gestion des différends, lutte contre la fraude

· – Exécution des accords

· – Flux de marchandises

Si vous êtes un collaborateur d’une organisation ou d’une entreprise qui a une relation contractuelle avec HD Constructions SPRL (par ex. fournisseur, client, donneur d’ordre, ….), nous pouvons utiliser vos données dans le cadre de l’exécution de cette relation contractuelle.

2.3 Durée du traitement​

HD Constructions SPRL conserve vos données uniquement durant la période nécessaire pour atteindre et accomplir les finalités sous le point 2.2, sauf si une durée de conservation plus longue est exigée ou justifiée par la loi ou une autre obligation légale.

3. Transfert de vos données à des tiers

Dans certains cas, vos données à caractère personnel peuvent être transférées à des tiers. Plus précisément:

· aux entreprises avec lesquelles HD Constructions SPRL coopère dans le cadre de ses activités (par ex. sous-traitants, prestataires de services, etc.) ;

· aux autorités ou organismes compétents déterminés par la loi dans le cadre des obligations légales et réglementaires.

4. Droits de la personne concernée

Dans le cadre du RGPD, un certain nombre de droits vous sont accordés en ce qui concerne le traitement de vos données à caractère personnel, à savoir:

· – droit d’accès et de copie des données

· – droit de rectification des données

· – droit à l’effacement des données (droit à l’oubli)

· – droit à la limitation du traitement des données

· – droit à la transférabilité des données.

Si vous avez des questions ou souhaitez exercer ces droits, veuillez contacter notre responsable du traitement (info@hdconstructions.be) ou l’autorité de protection des données via

(commission@privacycommission.be).

5. Sécurité des données personnelles

Nous faisons tout notre possible pour protéger vos données personnelles autant que possible. Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires.

6. Plaintes

Si vous n’êtes pas satisfaits de notre façon de traiter vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter notre responsable du traitement (soinfo@hdconstructions.be) ou l’autorité de protection des données (commission@privacycommission.be).

7. Disposition finale

Nous espérons vous avoir suffisamment informés sur la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel.

Si vous avez des questions concernant notre politique de confidentialité, l’exercice de vos droits ou d’autres questions relatives aux données à caractère personnel, n’hésitez pas à nous contacter.

HD Constructions SPRL

Rue Brokelaere 17

9600 Renaix

Tel: +32 55 21 90 57

TVA: BE0476 944 545

bottom of page